Czy administrator nieruchomości musi posiadać licencję?

Administrator nieruchomości to zawód wpisany do rejestru pod numerem 411001 na podstawie decyzji Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 2011 roku. Administrator nieruchomości wykonuje czynności pomocnicze w stosunku do zarządcy nieruchomości pod jego bezpośrednim nadzorem. Zadania administratora nieruchomości mogą zostać przejęte przez zarządcę z firmy zewnętrznej, ale jego funkcję często pełni właściciel nieruchomości. Do 2014 roku administrator nieruchomości obligatoryjnie musiał posiadać licencję, uprawniającą do wykonywania zawodu. Jak sytuacja wygląda obecnie?

Administrator nieruchomości. Licencja czy certyfikat?

Od 2014 roku administrator nieruchomości nie musi posiadać licencji. Prawdopodobnie wynika to z faktu, że nie może on podejmować samodzielnych decyzji i gospodarować nieruchomością bez wiedzy zarządcy. Administratorem nieruchomości może zostać każda osoba fizyczna powyżej 18 roku życia, która nie była karana i posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Skończenie dedykowanego kursu administrowania nieruchomościami i uzyskanie certyfikatu, potwierdzającego zdobytą wiedzę jest jednak wysoce rekomendowane. Potwierdzenie kompetencji zawodowych to gwarancja prawidłowego wykonywania czynności zawodowych. Obejmują one nie tylko bieżącą eksploatację nieruchomości w zakresie utrzymania porządku, wywozu nieczystości i dostawy mediów komunalnych, ale także prowadzenie kartotek zasobów i dokumentacji.

Administrator nieruchomości zajmuję się ponad to sporządzaniem rocznych planów remontowych oraz nadzorowaniem usuwania usterek i przeprowadzania konserwacji. Posiadanie nieobowiązkowej licencji lub certyfikatu jest dla klientów dowodem wysokiego zaufania. Egzaminy certyfikujące organizowane są obecnie przez federacje zrzeszające pośredników nieruchomości. Mogą do niego podjeść osoby, które odbyły kurs kwalifikacyjny i posiadają minimum średnie wykształcenie.

Administrator nieruchomości. Kwalifikacje i kompetencje

Licencja w zawodzie administratora nieruchomości nie jest wymagana, ale warto zwrócić uwagę na specjalistów, którzy ukończyli kurs administrowania nieruchomościami, odbyli szkolenie BHP i PPOŻ oraz pozytywnie zdali egzamin kompetencji przed niezależną komisją. Licencjonowany administrator nieruchomości zna podstawowe zasady etyki zawodowej, posiada szeroką wiedzę na temat zarządzania i rynku nieruchomości oraz niezbędne doświadczenie. Na kursie dla administratorów nieruchomości można nabyć kompetencje, wymagane do pracy w zawodzie. Kandydaci zapoznają się nie tylko z regułami bieżącej obsługi eksploatacyjnej, ale także przepisami prawnymi, środowiskowymi standardami zawodowymi, zasadami rozliczania kosztów i sporządzania dokumentacji finansowo-księgowej, a także warunkami technicznymi użytkowania budynków. Administratorzy nieruchomości muszą wiedzieć, jak przygotować budynek do audytu energetycznego, kiedy zorganizować przegląd okresowy, jak sporządzić kosztorys inwestorski i prowadzić księgę obiektu wraz z dokumentacją techniczną. To jednak nie wszystko.

Profesjonalny administrator budynku musi znać podstawy skutecznych negocjacji i budowania pozytywnych relacji międzyludzkich. Musi sobie także radzić z trudnymi lokatorami i potrafić rozwiązywać konflikty. Posiadanie licencji to nie wszystko. Równie ważne jest bogate doświadczenie, stałe ugruntowywanie wiedzy i rozwijanie kompetencji miękkich. Dobry administrator nieruchomości powinien wyróżniać się doskonałą umiejętnością planowania, kreatywnością, wysokim poczuciem odpowiedzialności, uczciwością, komunikatywnością i gotowością do działania w interesie klienta.