Zarządzanie administracyjne nieruchomościami w świetle przepisów

Pozycja zarządcy nieruchomości w świetle polskich przepisów jeszcze do niedawna była dość niejasna – zgodnie z ustawą wprowadzoną w życie 1 stycznia 2014 roku, regulującą wykonywanie niektórych zawodów, profesja zarządcy nieruchomości nie kwalifikowała się jako takowa. Uległo to zmianie w roku 2017, kiedy wprowadzono nowelizację przepisów. Jak więc wygląda obecnie proces zarządzania administracyjnego nieruchomościami? 

Zarządca nieruchomości to zawód w pełnym znaczeniu tego słowa

Według artykułu 184a ustawy o gospodarce nieruchomościami (w skrócie UGN), zarządca nieruchomości jest przedsiębiorcą, prowadzącym działalność gospodarczą z zakresu zarządzania nieruchomościami. W owym porządku prawnym należy go więc traktować jako podmiot, który pośredniczy w zarządzaniu nieruchomością, wykonując czynności z tym związane na zlecenie zleceniodawcy, którym może być:

  • wspólnota mieszkaniowa (osoba ustawowa)
  • właściciel nieruchomości (osoba prywatna)
  • inna osoba bądź jednostka organizacyjna, której przysługuje prawo do nieruchomości

Podstawowe założenia umowy o zarządzanie nieruchomością

Tutaj z pomocą przychodzi artykuł 184b UGN, który określa warunki i postanowienia umowy zawartej między zarządcą nieruchomości i podmiotem zlecającym. Zgodnie z nim, przedmiotem usługi zarządzania nieruchomościąwszelkie decyzje oraz czynności, które wykonuje zleceniobiorca (zarządca) w celu zapewnienia i utrzymania możliwie jak najwyższego poziomu gospodarki nieruchomością. Z perspektywy regulacji prawnych jest to ważne postanowienie, gdyż takiego zapisu brakowało w ustawach z lat wcześniejszych.

Na czym polega usługa zarządzania nieruchomością?

Cały proces zarządzania oraz obsługi administracyjnej nieruchomości jest skomplikowany i składa się z przynajmniej 3 filarów. Są to odpowiednio:

  • obsługa eksploatacyjna nieruchomości (m.in. prowadzenie i przechowywanie dokumentacji eksploatacyjnej budynku) 
  • obsługa techniczna nieruchomości (m.in. usuwanie skutków awarii) 
  • obsługa finansowa nieruchomości (m.in. dokonywanie bieżących płatności)